Naše kostely a stavby

Jako farnost vlastníme a spravujeme poměrně dost staveb. Zde najdete základní informace o nich.

Spálené Poříčí – farní kostel sv. Mikuláše

Z knihy Dr. Ant. Podlahy: Posvátná místa Království českého

Z Wikipedie

Pravidelné bohoslužby


Spálené Poříčí – fara


Nové Mitrovice – kostel sv. Jana Nepomuckého

V roce 1722 nechala hraběnka ze spálenopoříčského panství Anna Polyxena vystavět osmibokou kapli, která byla 1726 zasvětsena sv. Janu Nepomuckému. Architektonický návrh zřejmě provedl Jan B. Santini. Kostel vznikl pozdější přestavbou. K původnímů cetrálnímu kněžišti byla přistavěna obdélná loď s hranolovou věží při západní straně kostela. Kněžiště je zaklenuto osmibokou kopulí s lucernou. Nad havním vstupem je kamenný portál s aliančním znakem Vratislavů z Mitrovic. Původně byl kostel pod správou farnosti Čížkov do postavení nedaleké fary v roce 1747. Když prodala panství Anna Polyxena, správovala kostel Metropolitní kapitula sv. Víta v Praze. V prosinci 2017 byl znovu instalován restaurovaný barokní obraz sv. Jana Nepomuckého na hlavní oltář. Světec se narodil v nedalekém Nepomuku kolem roku 1345, jako syn soudce. Více o životě sv. Jana Nepomuckého … http://catholica.cz/index.php?id=2382

Bohuslužby jsou v místním kostele pravidelně každou neděli.

zdroje: http://www.novemitrovice.cz/informace-o-obci/historie

Pravidelné bohoslužby


Těnovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie

V Těnovicích byl farní kostel již počátkem 14. stol. Byl postaven ve slohu cisterciácké gotiky a prvně se připomíná v registrech papežských desátků r. 1352.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba gotického původu, z níž se v původní podobě zachoval pětiboce uzavřený presbytář. Stavba byla částečně zbarokizována koncem 17. stol. Při této úpravě byla přistavěna věž  a kaple při severní stěně lodi. Do věže byly zavěšeny zvony, které byly dříve umístěny v dřevěné zvonici poblíž fary. V r. 1777 tehdejší kaplan Jakub Březina sestavil a instaloval věžní hodiny. V r. 1780 byl na zdi v průchozím podvěží vymalován obraz Nanebevzetí Panny Marie. V 19. stol. byl kostel opraven a vyzdoben.  Presbytář má v šikmých stěnách okna s kružbami. V zadní stěně je zazděné okno. Klenba presbytáře je žebrová a skládá se ze dvou polí. Její svorníky jsou hladké. Konzoly mají podobu různotvárných lidských hlav. V severní stěně presbytáře je obdélníkový sanktuář, výklenek nahoře ozdobený trojúhelníkovým, v kameni tesaným štítkem, na hranách posázeným lupeny a vyplněným hrotitým trojlistem. Mimo to jsou do severní zdi vsazeny vedle sebe dva náhrobní kameny se znaky a nápisy. K severní straně presbytáře přiléhá sakristie. Hlavní oltář je novorenesanční, obraz Nanebevzetí Panny Marie maloval malíř Zikmund Rudl. Kazatelna je rovněž novorenesanční s deskovými obrazy evangelistů ze 17. stol.  Loď kostela je obdélníková s rovným stropem. V bocích má po dvou polokruhově zaklenutých oknech. V severní zdi lodi je zazděný gotický vchod. K severnímu boku lodi přiléhá klenutá pětiboká kaple, otevřená do lodi. V průčelí kostela je věž s jehlancovou střechou. Přízemí věže je otevřeno na způsob předsíně a v něm je proti vchodu výše zmíněný obraz z r. 1780.

Poutě se zde konají u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. 

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=12944&PARAM=11&tid=44472&pos=450 

Pravidelné bohoslužby


Těnovice – fara

V současné době má faru propůjčeno Společenství rodin z Plzně.


Čížkov – kostel Narození sv. Jana Křtitele

https://www.hrady.cz/kostel-sv-jana-krtitele-cizkov


Číčov  – kostel sv. Filipa a Jakuba

Na konci obce na hřbitově stojí původně gotický kostel zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi. První zmínky o kostele se objevují v registru papežských desátků z roku 1352. Je to gotická stavba z poloviny 14. století, z níž se dochovalo obvodové zdivo a triumfální oblouk. Kostel pak byl přestavován zejména v 18. a 19. století. Jednolodní stavba má trojboce zakončený presbytář. Při jižním boku presbytáře stojí nízká věž, v jejímž přízemí je sakristie. Před západním průčelím je předsíň. Na jižní straně má kostel lomeným obloukem zaklenutá okna bez kružeb. V boční zdi je malý sanktuářový výklenek, který je nahoře ve štítku zdoben kružbou. Stropy v presbytáři i v lodi jsou rovné. Hlavní oltář je novorenesanční, obraz sv. Filipa a Jakuba na něm maloval v 19. století Vilém Kandler (1816-1896). V 19. století byl také kostel zevně upraven novorománsky. Varhany instaloval r. 1882 pražský varhanář Karl Schiffner (1836-1894). Jako první farář je zmiňován r. 1380 jakýsi Heřman. Za husitských bouří v 15. stol. byla zde stojící fara zničena. Po r. 1907 byla sice postavena nová a v r. 1908 zřízena samostatná duchovní zpráva pro Číčov, Hořice, Borovno a Míšov, avšak v současné době je kostel opět filiální ve farnosti Spálené Poříčí.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=13210&PARAM=11&tid=45194&pos=450

Pravidelné bohoslužby


Dožice – kostel sv. Michaela archanděla


Lipnice – kaple sv. Petra a Pavla


Lipnice, středověká vesnice s půdorysem okrouhlice, je nově doplněna symbolickou kaplí ve tvaru rotundy. Kaple sv.Petra a Pavla je moderní sakrální dílo na návsi obce. Byla postavena roku 2006, z velké části z darů občanů Spálenopoříčska, podle návrhu plzeňského Ing. arch. Jana Soukupa a v září 2006 byla vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským. 1. července 2018 byla osazena třídílná vitráž znázorňující povolání sv. Petra a Pavla Kristem. Autorem výtvarného návrhu je Martin Sprock a v dílně Skloart – Kantovi byly vitráže zhotoveny. Každoročně se v kapli slouží poutní mše svatá koncem června kolem svátku svatých Petra a Pavla.


Mítov – kaple sv. Václava


Nechanice – kaple Navštívení Panny Marie


Planiny – kaple sv. Anny

V roce 1931 byla v Planinách postavena dřevěná zvonička na pozemku svatovítské metropolitní kapituly tesařem Josefem Černým a Františkem Kopeckým. Zvonička s malou kaplí byla vysvěcena na sv. Annu, 26.7. 1931, zvon o váze 26 kg věnoval kanovník pražské metropolití kapituly u sv. Víta v Praze, P.Dr.Jaroslav Kulač. Obecní zvoník pak zvonil každé ráno, poledne a klekání až do roku 1943, kdy byl zvon ze zvoničky v období německé okupace zrekvírován a odvezen do Německa.  Rekonstrukce dřevěné zvoničky a zavěšení nového zvonu proběhla v roce 2001. Dne 21.7. téhož roku byla do věže zvoničky uložena pamětní listina spolu s fotografiemi Planin a sadou oběžných mincí ročníku 2001 České republiky.

Jednou ročně se zde koná poutní mše svatá okolo svátku svaté Anny 26. července. 

zdroj: http://www.novemitrovice.cz/informace-o-obci/historie/


Radošice – kaple sv. Anny