Náboženství

I v naší farnosti probíhá výuka náboženství. Probíhá na místní Základní škole ve dvou skupinách.

1. Mladší (1. – 4. třída) – Vyučuje Mgr. Martina Muchová, katechetka s kanonickou misí

2. Starší (5. – 9. třída) – vyučuje P. Mgr. Robert Bergman, administrátor farnosti

Anotace: Nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ
Organizační vymezení:
1. Nepovinný předmět s dotací 1 hodiny týdně
2. Je určen všem žákům 1. – 9. tříd. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských životních postojů a hodnot.
3. Předmět se vyučuje ve škole, převážně v učebně, ve skupinách, kde je sdruženo více ročníků. To závisí na momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu
4. Součástí výuky mohou být exkurze (např. prohlídka kostela, návštěva bohoslužeb o významných svátcích).

Obsah výuky:
Učivo je zpracováno do osnov na základě dosud platného dokumentu České biskupské konference z roku 2004 „Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy pro nepovinný předmět náboženství v základních školách“.

Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky:
1. Bible (fakta o Bibli; svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo; biblická kultura)

2. Ježíš Kristus a Církev (Život a působení Ježíše Krista; identita církve; vyznání víry; historie církve)

3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, osobní identita; vztahy mezi člověkem a Bohem; mezilidské vztahy včetně pohledu křesťanské etiky; vztah křesťanů k lidem jiných náboženství a kultur; víra, naděje a láska v životě křesťana; doprovázení lidského života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových okamžicích; slavení křesťanských svátků; křesťanská angažovanost pro spravedlnost; vztah k životnímu prostředí; stopy křesťanství v naší obci a regionu)

Všemi tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka a porozumění křesťanským symbolům a tradicím.