Naše kostely a kaple

Jako farnost vlastníme a spravujeme poměrně dost staveb. Zde najdete základní informace o nich.

Spálené Poříčí – farní kostel sv. Mikuláše

Z knihy Dr. Ant. Podlahy: Posvátná místa Království českého Z Wikipedie Pravidelné bohoslužby

Spálené Poříčí – fara


Nové Mitrovice – kostel sv. Jana Nepomuckého

V roce 1722 nechala hraběnka ze spálenopoříčského panství Anna Polyxena vystavět osmibokou kapli, která byla 1726 zasvětsena sv. Janu Nepomuckému. Architektonický návrh zřejmě provedl Jan B. Santini. Kostel vznikl pozdější přestavbou. K původnímů cetrálnímu kněžišti byla přistavěna obdélná loď s hranolovou věží při západní straně kostela. Kněžiště je zaklenuto osmibokou kopulí s lucernou. Nad havním vstupem je kamenný portál s aliančním znakem Vratislavů z Mitrovic. Původně byl kostel pod správou farnosti Čížkov do postavení nedaleké fary v roce 1747. Když prodala panství Anna Polyxena, správovala kostel Metropolitní kapitula sv. Víta v Praze. V prosinci 2017 byl znovu instalován restaurovaný barokní obraz sv. Jana Nepomuckého na hlavní oltář. Světec se narodil v nedalekém Nepomuku kolem roku 1345, jako syn soudce. Více o životě sv. Jana Nepomuckého … http://catholica.cz/index.php?id=2382 Bohuslužby jsou v místním kostele pravidelně každou neděli. zdroje: http://www.novemitrovice.cz/informace-o-obci/historie Pravidelné bohoslužby

Těnovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie

V Těnovicích byl farní kostel již počátkem 14. stol. Byl postaven ve slohu cisterciácké gotiky a prvně se připomíná v registrech papežských desátků r. 1352. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba gotického původu, z níž se v původní podobě zachoval pětiboce uzavřený presbytář. Stavba byla částečně zbarokizována koncem 17. stol. Při této úpravě byla přistavěna věž  a kaple při severní stěně lodi. Do věže byly zavěšeny zvony, které byly dříve umístěny v dřevěné zvonici poblíž fary. V r. 1777 tehdejší kaplan Jakub Březina sestavil a instaloval věžní hodiny. V r. 1780 byl na zdi v průchozím podvěží vymalován obraz Nanebevzetí Panny Marie. V 19. stol. byl kostel opraven a vyzdoben.  Presbytář má v šikmých stěnách okna s kružbami. V zadní stěně je zazděné okno. Klenba presbytáře je žebrová a skládá se ze dvou polí. Její svorníky jsou hladké. Konzoly mají podobu různotvárných lidských hlav. V severní stěně presbytáře je obdélníkový sanktuář, výklenek nahoře ozdobený trojúhelníkovým, v kameni tesaným štítkem, na hranách posázeným lupeny a vyplněným hrotitým trojlistem. Mimo to jsou do severní zdi vsazeny vedle sebe dva náhrobní kameny se znaky a nápisy. K severní straně presbytáře přiléhá sakristie. Hlavní oltář je novorenesanční, obraz Nanebevzetí Panny Marie maloval malíř Zikmund Rudl. Kazatelna je rovněž novorenesanční s deskovými obrazy evangelistů ze 17. stol.  Loď kostela je obdélníková s rovným stropem. V bocích má po dvou polokruhově zaklenutých oknech. V severní zdi lodi je zazděný gotický vchod. K severnímu boku lodi přiléhá klenutá pětiboká kaple, otevřená do lodi. V průčelí kostela je věž s jehlancovou střechou. Přízemí věže je otevřeno na způsob předsíně a v něm je proti vchodu výše zmíněný obraz z r. 1780. Poutě se zde konají u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=12944&PARAM=11&tid=44472&pos=450  Pravidelné bohoslužby

Těnovice – fara

V současné době má faru propůjčeno Společenství rodin z Plzně.

Čížkov – kostel Narození sv. Jana Křtitele

https://www.hrady.cz/kostel-sv-jana-krtitele-cizkov

Číčov  – kostel sv. Filipa a Jakuba

Na konci obce na hřbitově stojí původně gotický kostel zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi. První zmínky o kostele se objevují v registru papežských desátků z roku 1352. Je to gotická stavba z poloviny 14. století, z níž se dochovalo obvodové zdivo a triumfální oblouk. Kostel pak byl přestavován zejména v 18. a 19. století. Jednolodní stavba má trojboce zakončený presbytář. Při jižním boku presbytáře stojí nízká věž, v jejímž přízemí je sakristie. Před západním průčelím je předsíň. Na jižní straně má kostel lomeným obloukem zaklenutá okna bez kružeb. V boční zdi je malý sanktuářový výklenek, který je nahoře ve štítku zdoben kružbou. Stropy v presbytáři i v lodi jsou rovné. Hlavní oltář je novorenesanční, obraz sv. Filipa a Jakuba na něm maloval v 19. století Vilém Kandler (1816-1896). V 19. století byl také kostel zevně upraven novorománsky. Varhany instaloval r. 1882 pražský varhanář Karl Schiffner (1836-1894). Jako první farář je zmiňován r. 1380 jakýsi Heřman. Za husitských bouří v 15. stol. byla zde stojící fara zničena. Po r. 1907 byla sice postavena nová a v r. 1908 zřízena samostatná duchovní zpráva pro Číčov, Hořice, Borovno a Míšov, avšak v současné době je kostel opět filiální ve farnosti Spálené Poříčí. Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=13210&PARAM=11&tid=45194&pos=450 Pravidelné bohoslužby

Dožice – kostel sv. Michaela archanděla


Lipnice – kaple sv. Petra a Pavla

Lipnice, středověká vesnice s půdorysem okrouhlice, je nově doplněna symbolickou kaplí ve tvaru rotundy. Kaple sv.Petra a Pavla je moderní sakrální dílo na návsi obce. Byla postavena roku 2006, z velké části z darů občanů Spálenopoříčska, podle návrhu plzeňského Ing. arch. Jana Soukupa a v září 2006 byla vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským. 1. července 2018 byla osazena třídílná vitráž znázorňující povolání sv. Petra a Pavla Kristem. Autorem výtvarného návrhu je Martin Sprock a v dílně Skloart – Kantovi byly vitráže zhotoveny. Každoročně se v kapli slouží poutní mše svatá koncem června kolem svátku svatých Petra a Pavla.

Mítov – kaple sv. Václava


Nechanice – kaple Navštívení Panny Marie


Planiny – kaple sv. Anny

V roce 1931 byla v Planinách postavena dřevěná zvonička na pozemku svatovítské metropolitní kapituly tesařem Josefem Černým a Františkem Kopeckým. Zvonička s malou kaplí byla vysvěcena na sv. Annu, 26.7. 1931, zvon o váze 26 kg věnoval kanovník pražské metropolití kapituly u sv. Víta v Praze, P.Dr.Jaroslav Kulač. Obecní zvoník pak zvonil každé ráno, poledne a klekání až do roku 1943, kdy byl zvon ze zvoničky v období německé okupace zrekvírován a odvezen do Německa.  Rekonstrukce dřevěné zvoničky a zavěšení nového zvonu proběhla v roce 2001. Dne 21.7. téhož roku byla do věže zvoničky uložena pamětní listina spolu s fotografiemi Planin a sadou oběžných mincí ročníku 2001 České republiky. Jednou ročně se zde koná poutní mše svatá okolo svátku svaté Anny 26. července. zdroj: http://www.novemitrovice.cz/informace-o-obci/historie/

Radošice – kaple sv. Anny

Poutní mše v roce 2022

Poutní mše na rok 2022 jsme domlouvali na Pastorační radě farnosti 10.3.2022.
Je možné, že se některé data nebo časy poutí ještě změní.

Číčov – kostel sv. Filipa a Jakuba – 8.5. ve 14:00

Nové Mitrovice – kostel sv. Jana Nep. – 15.5. v 11:00

Nechanice – kaple Navštívení Panny Marie – 31.5. v 18:00 (místo Poříčí)

Čížkov – kostel Nar. sv. Jana Křtitele – 26.6. v 11:00 (místo N. Mitrovic)

Lipnice – kaple sv. Petra a Pavla – 3.7. ve 14:00

Radošice – kaple sv. Anny – 31.7. ve 14:00

Těnovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie – 14.8. v 11:00 (místo N. Mitrovic)

Mítov – kaple sv. Václava – 24.9. ve 14:00

Chynín – kaple sv. Václava – 1.10. ve 14:00

Dožice – kostel sv. Michaela archanděla – 2.10. v 11:00 (místo N. Mitrovic)

Spálené Poříčí – farní kostel sv. Mikuláše – 4.12. nedělní

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za ukončení války na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš…

Zdrávas, Maria…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Aktuality – farní domky a parcely

Výstavba farních domků

Začátkem ledna jsme získali stavební povolení na výstavbu dvou farních domků v lokalitě farních parcel „Štítovská“ a v únoru bude probíhat příprava základových desek pro domky.“

Začátkem května se začíná stavět.

Prodej farních parcel

Tři parcely jsou již prodány.

Modlitby ze starého webu

Modlitba za rodinu ke sv. Josefu

Svatý Josefe, ty ses věrně staral o dobro svaté rodiny, tobě byla svěřena výchova Syna božího. Vypros také naší rodině mír a pokoj, svornost a lásku, požehnání a zdar.
Svou mocnou ochranou odvrať od ní pokušení, neštěstí a nemoci. Pros za ni v životě i ve smrti, zachovej její víru v neporušení, vypros jí sílu a útěchu ve zkouškách a utrpení.
Tvé mocné přímluvě doporoučíme svoje děti. Vypros jim zbožný život, zdraví, štěstí a Boží požehnání. Amen.

Modlitba k svatému Josefu

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj. Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání. At´ se láska, svornost množí, abychom žili v bázní Boží. Ve cnostech vždy prospívali a do nebe se dostali. Tak dnes k tobě voláme a o tvou pomoc žádáme. Přijmi klíče našeho domu, odvrat´ od nás každou škodu. Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku. Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat, ať jsme živi zde na světě, Jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě. Amen

Kněží ve farnosti

P. Václav Málek OH (-1990)
P. Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek (1990-2010)
P. ThDr. Miroslav Vančo, PhD. (2010-2017)
P. Janusz Romanski (2017-2021)
P. Mgr. Robert Bergman (2021-)

Aktuální projekty

Projekty v roce 2022

Oprava fasády kostela v Čížkově (Hotovo, zaplaceno)
– Cena letošní etapy (levá část fasády čela a oprava atiky) byla 429.813,- Kč
– Ministerstvo kultury přispělo 269.000,- Kč
– Nadační fond Dominanty přispěl 150.000,- Kč
– p. Lenka Sobotková 10.000,- Kč

Oprava havarijního stavu střech stodol v Těnovicích (část hotova)
– Oprava cca 1/5 střechy
– Provizorní zakrytí zbytku horní stodoly

Likvidace dřevomorky v Nových Mitrovicích
– Restaurování napadeného schodiště (hotovo)
– PZD desky – kryt krypty v sakristii

Investiční stavba dvou rodinných domků ve Spáleném Poříčí
– problém se stavební firmou, řeší se vyrovnání a dostavění


Projekty v roce 2021

Nová střecha kostela v Čížkově
Oprava kostela v Číčově
Prodej fary v Nových Mitrovicích
Příprava investiční stavby rodinných domků ve Spáleném Poříčí